ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, worden gehanteerd door DANCR, handelend onder de naam DANCR, en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en DANCR, tenzij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden is uitgesloten of is beperkt door de toepasselijke wetgeving, regelgeving of schriftelijke overeenkomst.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht. c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die DANCR via het Platform in staat is te leveren ten behoeve van de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van dansen, yoga, gezondheid, conditie en welzijn. d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen. e) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van DANCR afneemt. f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en DANCR met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform. g) Platform: het interactieve videoplatform van DANCR dat onder andere toegankelijk is via www.DANCR.studio en de DANCR app via welke DANCR haar Diensten aanbiedt.

AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Alle aanbiedingen en andere uitingen van DANCR zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van DANCR af te nemen. Het feit dat Diensten op enig tijdstip door DANCR worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze Diensten te allen tijde worden aangeboden. DANCR is gerecht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden DANCR niet en de Klant kan geen rechten ontlenen aan dergelijke kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten.

OVEREENKOMST, DIENSTEN

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en DANCR de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.

Bij de afname van een Dienst door de Klant komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en DANCR tot stand.

DANCR is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

HERROEPINGSRECHT

Bij elke Overeenkomst beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. DANCR mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant DANCR een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door DANCR is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de Klant aan DANCR moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT

Indien de Klant de Overeenkomst wenst te herroepen, brengt de Klant DANCR hiervan op de hoogte door middel van het modelformulier voor herroeping of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze.

Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle eventueel aanvullende overeenkomsten van rechtswege eveneens herroepen.

PRIJS EN BETALING

De prijzen die worden vermeld op het Platform zijn in euro’s en inclusief de btw en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Betaling door de Klant dient via iDEAL, PayPal of creditcard te geschieden, voorafgaand aan de afname van een Dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ACCOUNT EN VEILIGHEID

De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant onverwijld te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant onverwijld te worden aangevuld.

De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.

De Klant dient DANCR onverwijld op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.

GEBRUIK VAN HET PLATFORM

Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

Het is de Klant niet toegestaan het Platform anders dan voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden te gebruiken.

BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

DANCR streeft ernaar het Platform zoveel mogelijk beschikbaar te hebben. Ten behoeve van onderhoud kan DANCR delen van het Platform buiten gebruik stellen. DANCR zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan de Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet van DANCR kan worden gevergd.

DERDE PARTIJEN

Via het Platform worden artikelen van derde partijen aangeboden. Indien de artikelen van deze derde partijen worden gekocht, kunnen afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing zijn.

Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

DANCR is gerechtigd de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Ten minste een maand voordat een voorgenomen wijziging van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst van kracht worden: a) stelt DANCR de Klant op genoegzame wijze op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen wijziging(en); b) biedt DANCR de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.

AANSPRAKELIJKHEID KLANT

De Klant is aansprakelijk voor schade van DANCR die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.

De Klant is daarnaast aansprakelijk voor schade van DANCR die is ontstaan door opzet of roekeloosheid van de kant van de Klant.

De Klant vrijwaart DANCR van aanspraken van derden op vergoeding van schade die zij hebben geleden als gevolg van het gebruik dat de Klant van het Platform maakt en de Diensten die de Klant afneemt.

AANSPRAKELIJKHEID DANCR

Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van DANCR die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

DANCR is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.

DANCR is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook.

DANCR is niet aansprakelijk voor (schade door) artikelen van derde partijen die worden aangeboden via het Platform.

Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, waarvoor deze derde partij dient te beschikken over persoonsgegevens, dan is DANCR niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partij.

De aansprakelijkheid van DANCR is in ieder geval gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van DANCR in voorkomend geval uitkeert.

OVERMACHT

De Klant en DANCR zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij DANCR , tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan iets van het platform te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van DANCR, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform.

OVERDRACHT VAN RECHTEN

De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

DANCR is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.